Vun der Atert s.c
6, JOS SEYLERSTROOSS
L-8522 BIEKERECH

+352 671 23 62 43
Ingrid van der Kley - Administrateur Délégué
vunderatert@gmail.com

+352 691 212 691
Phil Scheuer  - Geméisgäertner

Matricule: 2016 2500 032
RCSL B 208565
LU 2901 1564
BGLLU03 0030 3808 9005 0000

Numm *
Numm